Report of: AKSHAYNAGAR KUMARNARAYAN MADHYAMIK SIKHAYATAN HS